เกี่ยวกับคลินิก

แพทย์แผนจีนมาเจีย

โดยแพทย์แผนจีนปริญญา

acupuncture-tummy

แพทย์ประจำคลินิก

มาเจียคลินิกประกอบด้วย ทีมแพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนจีน

นพ. มนต์ชัย อัศวนพเกียรติ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษา
หลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรการฝังเข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์เฉิงตู
Cosmetology and diet TCM Beijing China